Betingelser og regler

Spilkonto

Opdateret: 4. okt. 2022 15.26

Kun fysiske personer kan registres og oprette en spilkonto hos pip.dk. Personen skal opfylde flg. krav:

 • er fyldt 21 år
 • have dansk bopælsadresse
 • ikke er erklæret personligt konkurs
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål

Personen kan kun oprette én spilkonto. CPR-nummer og email er unik, og kan kun tilknyttes én respektiv spilkonto.

Det er Spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at Spilleren ikke kan deltage i spil, eller at gevinster ikke kan overføres til Spillerens NemKonto.

Det vil være påkrævet at benytte NemID/MitID eller anden form for sikker login ved benyttelse af pip.dk

En spilkonto hos pip.dk er personlig og Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssig henblik. Spilleren spiller således udelukkede på egne veje og aldrig på vegne af andre personer.

Efter en ny registrering vil pip.dk kontrollere og verificere at alle indtastede oplysninger er korrekte og i overensstemmelser med den offentlige personregistrering. Indtil da er Spillerens spilkonto under ‘midlertidig status’. Således vil der ikke kunne indbetales mere end DKK 10.000,- på en sådan konto ligesom at der heller ikke vil kunne udbetales midler herfra. Så snart spilkontoen er verificeret, hvilket oftest sker indenfor 24 timer, vil et evt. indestående kunne blive udbetalt til Spillerens NemKonto.

Der kan også opstå situationer, hvor pip.dk vil anmode om, at du indsender gyldige legitimationspapirer, som bekræfter din identitet. Udbetalinger kan ikke foretages, før vi har modtaget den nødvendige legitimation. Du kan også læse mere om det på Spillemyndighedens hjemmeside her

Den type dokumentation pip.dk kan anmode om inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Oplysning af dit fulde CPR-nummer;
 • Kopi af gyldig billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort;
 • Kopi af en nylig regning, som bekræfter din bopæl såsom en elregning, osv. (regningen skal være mindre end 6 måneder gammel);
 • Kopi af en nylig kredit/debit/bankkontoudtog. Bankkontoudtoget skal relatere sig til den anvendte finanseringsmetode, og må ikke være ældre end 3 måneder;
 • Kopi af din seneste årsopgørelse.

Ved registrering på pip.dk samt ved alle efterfølgende login kontrollerer pip.dk som Spilleren er registreret i Spillemyndighedens register for frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Hvis dette er tilfældet, vil en spilkonto ikke kunne oprettes eller benyttes.

Ved registrering på pip.dk skal Spilleren oplyse om det forventede spilleomfang.

Har en Spiller midler indestående på en suspenderet eller midlertidigt selvudelukket konto, vil disse midler forblive indestående på spilkontoen. Ønsker Spilleren disse midler udbetalt, skal denne rette henvendelse til pip.dk’s kundeservice på support@pip.dk. Ved endelig selvudelukkelse vil midlerne blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted.

pip.dk forbeholder sig retten til:

 • at nægte at registrere et nyt kundeforhold, fx. ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller ved anden ulovlig aktivitet.
 • at lukke en eksisterende spilkonto, fx. ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller ved anden ulovlig aktivitet.
 • at afslutte et kundeforhold uden begrundelse, fx. ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller ved anden ulovlig aktivitet.
 • at tilbageholde indestående midler såfremt pip.dk har mistanke om at Spilleren har udnyttet pip.dk’s hjemmeside, tekniske fejl på denne eller på anden måde at have udnyttet softwaren på pip.dk
 • at lukke en spilkonto for en pårørende til en uautoriseret Spiller, herunder ægtefælle, partner, forælder eller barn.
 • ikke at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.

Ved ovenstående eksempler på lukning af en spilkonto vil evt. indestående midler blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter lukningen har fundet sted dog med den undtagelse af tilfælde af formodning om svig.

pip.dk forbeholder sig ligeledes retten til at suspendere en spilkonto, såfremt der fattes mistanke om at Spilleren er formodet skyldig i et eller flere af følgende forhold :

 • opfordring eller medvirken til snyd eller bedrageri som f.eks. aftalt spil eller lignende ulovlig aktivitet
 • hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
 • forsøg på hacking af pip.dk herunder spilkonto og alle andre elektroniske systemer
 • forsøg på uretmæssig at have opnået gevinst ved f.eks. snyd eller brugen af en computer eller anden automatisk system designet til at vinde over klientprogrammet eller pip.dk’s software.
 • anden utilbørlig eller mistænksom adfærd der efter pip.dk’s opfattelse, strider mod hensigten med spillet og dettes funktioner

Spil kan skabe afhængighed, og pip.dk forbeholder sig retten til at lukke enhver spilkonto, hvis pip.dk er af den opfattelse, at det vil medføre økonomiske eller personlige problemer for Spilleren. Se desuden afsnit 5.: Ansvarligt Spil.

Såfremt der sker ændringer i de oplysninger som Spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på pip.dk, f.eks. ændring af Spillerens telefonnummer, navn eller adresse m.v., er spilleren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via sin spilkonto på pip.dk.